Regulamin

Regulamin Platformy zakupowej PartnerBiurowe.pl i Polityka prywatności

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.

1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej partnerbiurowe.pl.

1.5. Platforma zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem partnerbiurowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.

1.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Partner Monika Zapendowska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.

1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).

1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.

1.11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.

2.2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez Partner Monika Zapendowska ul Górska 9d/20, 00-740 Warszawa, Tel 22 841 93 69 , NIP 5260106206, Regon 010197555

2.3. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.

2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu partnerbiurowe.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy zakupowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne Czasy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową partnerbiurowe.pl, dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.

3.2. Ilość pozycji przygotowywanego Zamówienia, ilość Towarów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem vat) widoczna jest cały czas w górnym prawym rogu strony.

3.3. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę" a następnie z zastrzeżeniami, o których mowa w rozdz VI pkt 6.3 i 6.4 . Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pośrednictwem formularza dane Klienta, chatu online , mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy co wymaga formy pisemnej.

3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach netto i brutto
c.) metoda płatności,
d.) sposób dostawy,
e.) koszt dostawy,
f.) łączna wartość zamówienia.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Partner Monika Zapendowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym "potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... dla kupującego".

3.8. Po weryfikacji Zamówienia przez Konsultanta Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji", zawierający wszystkie istotne elementy Zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości Towarów, cen jednostkowych, Czasu realizacji Zamówienia wyrażonego w dniach roboczych oraz łącznej wartości Zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail "potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji".

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Europy i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem Partner Monika Zapendowska, przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary w wybranym punkcie obsługi.

4.3. Koszty dostawy zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
UPS
Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 160 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,16 m3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 20 zł. plus 23%vat to jest 24,60 zł. a następnie 34 grosze netto plus 23%vat za każdy dodatkowy dcm3 lub 2 zł netto plus 23%vat za każdy dodatkowy kilogram. Dopłata za paczki nietypowe (suma wymiarów przekracza 160 cm) wynosi 20 zł. netto plus 23%vat to jest 24,60 zł.
Poczta Polska
Koszt dostawy dla przesyłek do 2kg wynosi 13zł. netto plus 23%vat to jest 15,99zł.
Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.

4.4. Przewidywany Czas realizacji zamówienia podany jest dla każdego Towaru indywidualnie na stronie partnerbiurowe.pl. W Zamówieniach składanych na wiele Towarów najdłuższy z podanych czasów oznacza przewidywany Czas realizacji całego Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia zależny jest od zamawianej ilości poszczególnych Towarów i może różnić się od czasu przewidywanego podanego na stronach Platformy zakupowej. Klient otrzymuje potwierdzenie Czasu realizacji Zamówienia w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.

4.5. Z chwilą przygotowania towaru do wysyłki Klient otrzymuje mail zatytułowany: "realizacja zamówienia nr ......."

4.6. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu z tekstem niniejszego Regulaminu.

4.7. W przypadku braku możliwości pozostawienia przesyłki, kurier zostawia awizo z informacją o miejscu odbioru paczki przez Klienta.

V. Ceny, metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:
a.) w systemie przelewy24.pl, przy czym konto Klienta w systemie zostaje obciążone z chwilą wysyłki Towaru,
b.) za pobraniem (płatne przy dostawie)
c.) kartą płatniczą Visa , Mastercard on-line, przy czym karta kredytowa zostaje obciążona z chwilą wysyłki Towaru,
d.) gotówką przy zakupie Towaru w wybranym punkcie obsługi,
e.) kartą kredytową przy zakupie w sklepie przy ul. Jana Pawła II 72 lub Andersa 21b
f.) przelewem na konto bankowe nr: 22 2490 0005 4530 4749 7773

5.3. Ceny podane na Platformie zakupowej mogą ulec zmianie w każdej chwili.

5.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie 5.3 realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny z zastrzeżeniami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w termińie 14 dni i wysłać je na adres Partner Monika Zapendowska ul Podchorążych 35, 00-722 Warszawa.

6.2. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
a.) wykraczający poza standardową ofertę Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
b.) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c.) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d.) który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

6.4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach podanych w pkt 6.3 a.)-d.) oraz dodatkowo, gdy ilość zamówionych Towarów jest większa niż średnia miesięczna sprzedaż na Platformie zakupowej, a producent Towaru odmawia przyjmowania zwrotów. W takim przypadku Klient ma prawo zaoferować Towar do sprzedaży innym użytkownikom Platformy zakupowej, a rozliczenie transakcji następuje w terminie 3 dni po dokonaniu zapłaty przez kolejnego nabywcę.

6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Partner Monika Zapendowska ul Podchorążych 35, 00-722 Warszawa

6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Partner jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:biuro@partnerbiurowe.pl . Partner Monika Zapendowska ul Górska 9d/20, 00-740 Warszawa , zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

7.3.Partner nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Partner podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy zakupowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres : Partner Monika Zapendowska ul Podchorążych 35, 00-722 Warszawa lub przy użyciu maila na biuro@PartnerBiurowe.pl , podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

8.3.Partner zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

IX. Dane osobowe

9.1. Kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych regulowane są i opisane w rozdziale "Polityka prywatności" będącym załącznikiem do regulaminu i stanowiącym jego integralną część.

X. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10.1. Klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Towaru.

10.2. Klient kupujący materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek ma prawo zwrócić zużyte materiały w ilości pięciokrotnie większej niż zakupione na Platformie zakupowej.

10.3. Odbiór przez Partner sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek może nastąpić przy realizacji Zamówienia lub w punkcie sprzedaży przy ul. Podchorążych 35 w Warszawie. Odbiór sprzętu i materiałów na życzenie klienta zostaje potwierdzony na karcie przekazania odpadu.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Partner a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Partner. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Partner

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY partnerbiurowe.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności platformy partnerbiurowe.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów platformy partnerbiurowe.pl zwanej dalej "Platformą". Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Platformie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Partner Monika Zapendowska ul Górska 9d/20, 00-740 Warszawa - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Platformy i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe na Platformie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie z Platformy, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Platforma, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Platformy dostępnym na stronach Platformy.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Platformy przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta na Platformie.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Platformie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzania danych Usługobiorcy Klienta / Nabywcy

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia, wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

imię i nazwisko, nazwa, nr identyfikacji podatkowej NIP, adres i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Administrator wstrzymuje przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i je anonimizuje w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię i nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię i nazwisko,nazwa, adres, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Informacja o rodzaju, wartości i ilości dokonanych zamówień, informacje o liczbie zatrudnionych pracowników oraz potencjale zakupowym.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię, nazwisko, nazwa, numer NIP, adres nabywcy, adres dostawy, nazwa firmy, nr identyfikacji podatkowej NIP

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata)

Imię i nazwisko, nazwa, numer identyfikacji podatkowej NIP, nr telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres nabywcy i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres IP oraz nazwa domeny, używany typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, imię i nazwisko osoby odbierającej dostawę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu w celach reklamacyjnych oraz koordynacji wykonania usługi4. ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

4.2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców - Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Platformy mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Klientowi.
4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.4.3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

5.2. Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Platformie. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być przyznanie danemu Nabywcy rabatu, przekazanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Nabywcy lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Platformy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu na Platformie.

5.3. Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Nabywcy na stronie Platformy, w tym poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu na Platformie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Nabywcy w celu przedstawienia propozycji lub oferty.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7. COOKIES NA PLATFORMIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Platformy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Platformę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Platformy w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Platformie i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Platformy;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Platformy do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Platformy;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Platformy;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Platformę - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari
- w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator może korzystać na Platformie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Platformie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Platformy. Administrator korzystając z powyższych usług na Platformie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Platformę oraz sposób ich zachowania na stronie Platformy, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Platformy - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Platformy Administratora.

8.2. Strona internetowa Platformy, proces logowania się Klienta do swojego konta na Platformie, zakładania konta Klienta oraz dokonywania zakupów, zabezpieczane są poprzez stosowanie certyfikatu SSL

8.3. Login i hasło, za pomocą których Klient loguje się na swoje konto, powinny być chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa Administrator sugeruje, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni oraz aby hasło zapewniało odpowiedni stopień bezpieczeństwa ( minimum 8 znaków w tym literę małą i wielką oraz liczbę)